ადმინისტრატორი
მმართველი პარტნიორი და მმართველი პარტნიორი Megaproil, დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი.
Iryna Leznivska
The range of questions to be addressed:
- Marketing
- Agriculture
- Management
- Project management
Halyna Ivanchenko
The range of questions to be addressed:
- Where and how to find financial resources?
- Business Model Canvas
- Negotiation, building partnership and relations with stakeholders
- How to find clients, marketing, branding & promotion
- Leader vs Chief. How to became the great leader?
Alina Savoliuk
The range of questions to be addressed:
 Ways to promote Bussiness;
 Social media marketing for SME;
 Branding.